Tên tiếng Việt: Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Tên tiếng Anh: Faculty of Sociology – Social Work – Southeast Asian Studies

Tên viết tắt: Khoa XHH – CTXH – ĐNA

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Lịch sử hình thành

Năm 1991, khoa Đông Nam Á học đào tạo ngành Đông Nam Á học với mục tiêu đào tạo về khu vực học, cung cấp kiến thức về các lĩnh vực của khu vực Đông Nam Á.

Năm 1992, khoa Phụ nữ học đào tạo ngành Xã hội học nhằm trang bị kiến thức, giúp sinh viên nắm vững phương pháp nghiên cứu xã hội và nhận diện, phân tích các vấn đề xã hội.

Năm 2003, khoa Phụ nữ học đổi tên thành khoa Xã hội học. Đến năm 2004, khoa Xã hội học mở ngành đào tạo Công tác xã hội. Năm 2010, khoa Xã hội học đổi tên thành khoa Xã hội học và Công tác xã hội.

Năm 2011, khoa chính thức mang tên gọi khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á.

SỨ MẠNG – TẦM NHÌN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á hoạt động và xây dựng chương trình đào tạo dựa trên cơ sở Sứ mạng – Tầm nhìn của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh:

SỨ MẠNG

Sứ mạng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là đóng góp và nâng cao tri thức cho cộng đồng bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất.

TẦM NHÌN

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và gắn kết cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ CỐT LỖI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Mở rộng tri thức
Nhà trường nỗ lực phát triển các phương thức đào tạo đa dạng và linh hoạt về không gian và thời gian, phù hợp với người học có nền tảng kiến thức và điều kiện học tập khác nhau. Nhà trường khuyến khích sự tìm kiếm và đóng góp tri thức mới cho cộng đồng. Nhà trường luôn tiếp cận và ứng dụng tri thức mới trên thế giới, hướng đến hội nhập quốc tế.

2. Gắn kết thực tiễn
Nhà trường thúc đẩy việc giảng dạy và nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ thực tế.

3. Phục vụ cộng đồng
Nhà trường hướng đến phục vụ lợi ích cộng đồng trong đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động khác của Nhà trường.

4. Chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và thân thiện
Nhà trường cam kết phát triển đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện công việc đào tạo nghiên cứu với hiệu quả cao nhất. Nhà trường khuyến khích tư duy sáng tạo với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội. Nhà trường tạo lập và duy trì môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHÂN BẢN – RỘNG MỞ –  THỰC TIỄN – HỘI NHẬP

NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á đào tạo 3 ngành chính: Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á học.

XÃ HỘI HỌC
(Chuyên ngành Xã hội học

tổ chức và quản lý
nguồn nhân lực)

ĐÔNG NAM Á HỌC
(Chuyên ngành Du lịch –
Văn hóa)