Tên tiếng Việt: Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Tên tiếng Anh: Faculty of Sociology – Social Work – Southeast Asian Studies

Tên viết tắt: Khoa XHH – CTXH – ĐNA

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Lịch sử hình thành

Năm 1991, khoa Đông Nam Á học đào tạo ngành Đông Nam Á học với mục tiêu đào tạo về khu vực học, cung cấp kiến thức về các lĩnh vực của khu vực Đông Nam Á.

Năm 1992, khoa Phụ nữ học đào tạo ngành Xã hội học nhằm trang bị kiến thức, giúp sinh viên nắm vững phương pháp nghiên cứu xã hội và nhận diện, phân tích các vấn đề xã hội.

Năm 2003, khoa Phụ nữ học đổi tên thành khoa Xã hội học. Đến năm 2004, khoa Xã hội học mở ngành đào tạo Công tác xã hội. Năm 2010, khoa Xã hội học đổi tên thành khoa Xã hội học và Công tác xã hội.

Năm 2011, khoa chính thức mang tên gọi khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á.

NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á đào tạo 3 ngành chính: Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á học.

XÃ HỘI HỌC
(Chuyên ngành Xã hội học

tổ chức và quản lý
nguồn nhân lực)

ĐÔNG NAM Á HỌC
(Chuyên ngành Du lịch –
Văn hóa)