CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2023

NGÀNH XÃ HỘI HỌC

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

NGÀNH TÂM LÝ HỌC


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2021

NGÀNH XÃ HỘI HỌC

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

NGÀNH TÂM LÝ HỌC


CTĐT CÁC KHÓA TRƯỚC

NGÀNH XÃ HỘI HỌC
Khóa 2009 – 2013
Khóa 2014
Khóa 2015
Khóa 2016
– Khóa 2019

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
Khóa 2009 – 2013
Khóa 2014
Khóa 2015
Khóa 2016
– Khóa 2019

NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC
Khóa 2009 – 2014
Khóa 2015
Khóa 2016
– Khóa 2019