HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á

Quyết định số 2779/QĐ-ĐHM ngày 05/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á bao gồm:

TS. LÊ THỊ THANH THU

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Chủ tịch Hội đồng
Tiến sĩ
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


ThS. LÂM THỊ ÁNH QUYÊN

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Phó Chủ tịch Hội đồng
Thạc sĩ
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


PGS.TS. TRẦN HỮU QUANG

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Phó Giáo sư – Tiến sĩ
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


PGS.TS. NGÔ MINH OANH

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Phó Giáo sư – Tiến sĩ
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


PGS.TS. PHAN THỊ HỒNG XUÂN

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Phó Giáo sư – Tiến sĩ
Trường Đại học KHXH và NV – Đại học Quốc gia TP.HCM


TS. NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Tiến sĩ
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


TS. TRẦN TỬ VÂN ANH

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Tiến sĩ
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


TS. PHẠM PHƯỚC MẠNH

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Tiến sĩ
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Thành phố Hồ Chí Minh


ThS. LÊ MINH TIẾN

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Thạc sĩ
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


ThS. NGUYỄN THỤY DIỄM HƯƠNG

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Thạc sĩ
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


ThS. LÊ MINH HIỂN

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Thạc sĩ
Bệnh viện Chợ Rẫy


ThS. ĐẶNG THỊ QUỐC ANH ĐÀO

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Thạc sĩ
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


ThS. HUỲNH MINH HIỀN

Chức vụ:
Học hàm – Học vị:
Đơn vị công tác:

Ủy viên Hội đồng
Thạc sĩ
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh