Biểu mẫu nội bộ dành cho BCH Đoàn khoa, Liên chi Hội khoa, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và các chi Đoàn, chi Hội, các lớp sinh viên.
Vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email trường (@ou.edu.vn) để thực hiện các thao tác

Báo cáo hoạt động ngoại khóa

Báo cáo sinh hoạt lớp

Duyệt kế hoạch trực tuyến

Duyệt tin bài truyền thông

Biểu mẫu hoạt động dành cho các đơn vị trực thuộc khoa bao gồm: các câu lạc bộ, đội, nhóm, ban chấp hành Đoàn – Hội các cấp, các lớp sinh viên. Các đơn vị tổ chức phảo báo cáo hoạt động trễ nhất 15 ngày khi kết thúc hoạt động để cộng điểm rèn luyện cho sinh viên theo kế hoạch.

Truy cập mẫu báo cáo tại đây

Biểu mẫu dành cho lớp trưởng các lớp báo cáo và gửi biên bản họp lớp định kỳ vào mỗi học kỳ về khoa.

Truy cập mẫu báo cáo tại đây

Tải mẫu biên bản họp lớp tại đây

Các đơn vị trực thuộc khoa gửi kế hoạch trước khi trình ký và tổ chức thông qua hệ thống duyệt trực tuyến. Kế hoạch phải được duyệt trực tuyến ít nhất 2 tuần và ký duyệt trực tiếp (file giấy) ít nhất 10 ngày trước khi tổ chức hoạt động.

Truy cập biểu mẫu tại đây

Các đơn vị trực thuộc (gồm Đoàn – Hội, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm) cần truyền thông trên website khoa và fanpage Sự kiện – Xã Công Đông về các sự kiện đã tổ chức hoặc truyền thông các sự kiện sắp tổ chức, vui lòng gửi trực tuyến về khoa. Vui lòng đăng nhập email trường (@ou.edu.vn) để truy cập hệ thống.

Truy cập biểu mẫu tại đây