Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Biểu mẫu hoạt động dành cho các đơn vị trực thuộc khoa bao gồm: các câu lạc bộ, đội, nhóm, ban chấp hành Đoàn – Hội các cấp, các lớp sinh viên. Các đơn vị tổ chức phảo báo cáo hoạt động trễ nhất 15 ngày khi kết thúc hoạt động để cộng điểm rèn luyện cho sinh viên theo kế hoạch.

Truy cập mẫu báo cáo tại đây

Các đơn vị trực thuộc Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thực hiện đăng ký sự kiện hiển thị trên website khoa tại đây

Biểu mẫu dành cho lớp trưởng các lớp báo cáo và gửi biên bản họp lớp định kỳ vào mỗi học kỳ về khoa.

Truy cập mẫu báo cáo tại đây

Tải mẫu biên bản họp lớp tại đây

Các đơn vị trực thuộc khoa gửi văn bản trước khi trình ký và tổ chức thông qua hệ thống duyệt trực tuyến. Văn bản phải được duyệt trực tuyến ít nhất 1 tuần và ký duyệt trực tiếp (file giấy) ít nhất 10 ngày trước khi tổ chức hoạt động.

Sau khi gửi yêu cầu, đơn vị tổ chức truy cập link để xem kết quả xét duyệt. (Đăng nhập bằng email trường để xem)

Truy cập biểu mẫu tại đây

Các đơn vị trực thuộc (gồm Đoàn – Hội, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm) cần truyền thông trên website khoa và fanpage Sự kiện – Xã Công Đông về các sự kiện đã tổ chức hoặc truyền thông các sự kiện sắp tổ chức, vui lòng gửi trực tuyến về khoa. Vui lòng đăng nhập email trường (@ou.edu.vn) để truy cập hệ thống.

Truy cập biểu mẫu tại đây