ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á

Giới thiệu chung

Tên gọi: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Tên viết tắt: Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Đơn vị chủ quản: Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ hoạt động: Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức (Nhiệm kỳ 2019 – 2022)

BÍ THƯ

NGUYỄN VĂN LÙNG


PHÓ BÍ THƯ

THÁI ĐỨC KHÔI VĨ

NGUYỄN HOÀNG DUY


ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

PHAN YANG THY

BÙI THỊ MỸ LINH


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

NGUYỄN TRUNG KHANG

THÁI ĐỨC KHÔI VĨ

NGUYỄN THỊ THANH NGÂN


NGUYỄN HOÀNG DUY

NGUYỄN NGỌC YẾN NHI

NGUYỄN HUỲNH HƯƠNG


HỒ THỊ YẾN NHI

TRẦN QUANG THẮNG

NGUYỄN HỮU MINH


NGUYỄN TRUNG TÍN