ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á

Giới thiệu chung

Tên gọi: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Tên viết tắt: Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Đơn vị chủ quản: Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ hoạt động: Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức (Nhiệm kỳ 2022 – 2024)

BÍ THƯ

NGUYỄN TUẤN KIỆT

PHÓ BÍ THƯ

LƯƠNG THỊ KIM QUÝ

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

PHAN NGỌC
MỘNG NHƯ
HUỲNH MINH HUY

VÕ THỊ MỸ TIÊN

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

NGUYỄN ANH THƯ
THÂN THỊ
THÙY DUYÊN
NGUYỄN HÙNG
QUỲNH NHƯ

LÝ GIA HÂN
NGUYỄN THỊ
KIỀU NGA
ĐỖ QUANG THIỆN

VÕ NGUYỄN
MỸ NGỌC
BẠCH HỒNG PHƯỚC
VÕ VĂN
LÂM TRƯỜNG
HOÀNG THẾ BẢO