ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á

Giới thiệu chung

Tên gọi: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Tên viết tắt: Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Đơn vị chủ quản: Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ hoạt động: Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức (Nhiệm kỳ 2022 – 2024)

BÍ THƯ

NGUYỄN TUẤN KIỆT

PHÓ BÍ THƯ

TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

PHAN YANG THY
VÕ VĂN LÍT

PHẠM THỊ THANH DIỄM

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

PHAN THỊ
HỒNG DIỄM
NGUYỄN HUỲNH
TẤN PHÁT
NGUYỄN HÙNG
QUỲNH NHƯ

LÝ GIA HÂN
NGUYỄN THỊ
KIỀU NGA
HUỲNH MINH HUY

VÕ THỊ
MỸ TIÊN
PHAN NGỌC
MỘNG NHƯ
LƯƠNG THỊ
KIM QUÝ
HOÀNG THẾ BẢO