Sinh viên xem quy định về công tác đào tạo tại đây.
Phòng Quản lý đào tạo phụ trách công tác đào tạo. Sinh viên có thể liên hệ phòng để được hướng dẫn cụ thể.
Các công tác đào tạo của khoa, sinh viên liên hệ Trợ lý đào tạo để giải quyết.