Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công khai báo cáo tự đánh giá các ngành đào tạo.

Báo cáo tự đánh giá ngành Xã hội học

Kết quả kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo ngành Xã hội học