LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN
KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á

Giới thiệu chung

Tên gọi: Liên chi Hội Sinh viên Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Tên viết tắt: Liên chi Hội Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Đơn vị chủ quản: Hội Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ hoạt động: Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

Cơ cấu tổ chức (Nhiệm kỳ 2019 – 2022)

LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

HÀ KIỀU OANH


LIÊN CHI HỘI PHÓ

NGUYỄN TRUNG KHANG

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ


ỦY VIÊN BAN BAN THƯ KÝ

NGUYỄN VĂN DIỄN

NGUYỄN HOÀNG DUY


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

BÙI THỊ MỸ LINH

LỤC THỊ THANH TUYỀN

TRẦN THỊ THU HÀ


ĐẶNG NGÔ MINH NGHĨA

NGUYỄN THÚY ANH

ĐÀO THỊ HẰNG HOA


LÊ THỊ LÂM

TRIỆU THÙY PHƯƠNG

CHUNG MỸ LINH


NGUYỄN THỊ THU PHÚC