LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN
KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á

Giới thiệu chung

Tên gọi: Liên chi Hội Sinh viên Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Tên viết tắt: Liên chi Hội Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Đơn vị chủ quản: Hội Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ hoạt động: Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

Cơ cấu tổ chức (Nhiệm kỳ 2023 – 2025)

LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

PHAN NGỌC MỘNG NHƯ


LIÊN CHI HỘI PHÓ

TRỊNH LƯU LY

TRƯƠNG HỒ ANH THƯ


ỦY VIÊN BAN BAN THƯ KÝ

ĐÔN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN KHẢI HOÀNG


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

VÕ TRẦN
VÂN ANH

TRẦN THỊ
ANH THƯ

TẠ HUỆ SANG


PHAN THỊ
THÙY DUYÊN

LÊ QUỐC
HƯƠNG DI

LÊ VÕ
HOÀNG ANH


TRẦN ANH DUY

HỒ NGUYỄN
PHƯƠNG GIAO

LÊ THỊ
HẰNG NGA


HOÀNG KHÁNH VY