KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 – 2024

Văn phòng khoa thông báo Kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Năm học 2023 – 2024.
Kế hoạch đào tạo bao gồm:
– Kế hoạch Học tập, thi kết thúc môn;
– Kế hoạch Xét tốt nghiệp;
– Kế hoạch Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra;
– Kế hoạch Xét chuyển ngành – Học ngành thứ hai;
– Kế hoạch Xét miễn, giảm môn học;
– Kế hoạch Cấp, phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – GDTC;
– Kế hoạch Triển khai hệ thống Quản lý học tập (LMS);
– Khung thời gian đào tạo.


Xem thêm:

Kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023
Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022
Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021
Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020
Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019