KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021 – 2022

Văn phòng khoa thông báo Kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Năm học 2021 – 2022.
Kế hoạch đào tạo bao gồm:
– Kế hoạch Học tập, thi kết thúc môn;
– Kế hoạch Xét tốt nghiệp;
– Kế hoạch Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra;
– Kế hoạch Xét chuyển ngành – Học ngành thứ hai;
– Kế hoạch Xét miễn, giảm môn học;
– Kế hoạch Cấp, phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – GDTC;
– Kế hoạch Triển khai hệ thống Quản lý học tập (LMS);
– Khung thời gian đào tạo.


Xem thêm:

Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021
Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020
Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019
Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018
Kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017
Kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016
Kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015
Kế hoạch đào tạo năm học 2013 – 2014
Kế hoạch đào tạo năm học 2012 – 2013