Sinh viên truy cập http://ou.edu.vn/vay-tin-dung/ để đăng ký xác nhận Vay vốn ngân hàng chính sách xã hội.

Đối tượng: Tất cả sinh viên có nhu cầu vay vốn phục vụ học tập (Theo quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên)