BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC

TS. TRẦN TỬ VÂN ANH – Trưởng Bộ môn

Nơi tốt nghiệp: Đại học Rheinische Friedrich-Wilhelms Bonn , CHLB Đức

Chuyên ngành: Xã hội học – Nghiên cứu phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học môi trường

Email: anh.ttv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. ĐỖ HỒNG QUÂN – P.Trưởng Bộ môn

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực nghiên cứu: Phát triển học, Truyền thông đại chúng, Giới và phát triển

Email: quan.dh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


PGS. TS. TRẦN HỮU QUANG

Nơi tốt nghiệp: Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học

Email: quang.tranhuu@gmail.com

Lý lịch khoa học


TS. NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Nơi tốt nghiệp: Đại Học Toulouse II, Cộng hòa Pháp

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học tôn giáo

Email: nghia.nx@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


TS. NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Nơi tốt nghiệp: Đại Học Toulouse Jean Jaurès, Cộng hòa Pháp

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học giáo dục

Email: nk.trung@ired.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. LÂM THỊ ÁNH QUYÊN

Nơi tốt nghiệp: Đại học Humboldt-Berlin và Hagen, CHLB Đức

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực nghiên cứu: Đô thị, Lối sống, Thanh niên

Email: quyen.lta@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. LÊ MINH TIẾN

Nơi tốt nghiệp: Đại học Công Giáo Louvain, Vương quốc Bỉ

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết xã hội học, Tội phạm, Giáo dục

Email: tien.lm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. BÙI NHỰT PHONG

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học nông thôn, Chính sách xã hội

Email: phong.bn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. HUỲNH QUỐC TUẤN

Nơi tốt nghiệp: Đại học Nanhua, Đài Loan

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học đại cương

Email: tuan.hquoc@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. HUỲNH LÊ ANH HUY

Nơi tốt nghiệp: Đại học Nanhua, Đài Loan

Chuyên ngành: Xã hội học

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học đại cương

Email: huy.hla@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

ThS. HUỲNH MINH HIỀN – P. Trưởng Bộ môn

Nơi tốt nghiệp: Đại học Tohoku Fukushi, Sendai, Nhật Bản

Chuyên ngành: Công tác xã hội tổng quát

Lĩnh vực nghiên cứu: An sinh xã hội, CTXH với gia đình, người cao tuổi

Email: hien.hm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


TS. NGUYỄN HỮU LONG

Nơi tốt nghiệp: Học viên KHXH Việt Nam

Chuyên ngành: Tâm lý học

Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học

Email: long.nh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


TS. THẠCH NGỌC YẾN

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu:

Email: yen.vptv@gmail.com

Lý lịch khoa học


TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Phúc lợi xã hội

Lĩnh vực nghiên cứu: Phúc lợi xã hội

Email: thao.nguyen@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. NGUYỄN KIM THANH

Nơi tốt nghiệp: Philippines

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Lĩnh vực nghiên cứu: CTXH với người khuyết tật

Email: nguyenkimthanh2211@gmail.com

Lý lịch khoa học


ThS. NGUYỄN THỤY DIỄM HƯƠNG

Nơi tốt nghiệp: Asian Social Institute, Philippines

Chuyên ngành: Dịch vụ xã hội và phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu: Dịch vụ xã hội và phát triển

Email: huong.ntd@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. TRẦN THỊ THANH TRÀ

Nơi tốt nghiệp: Đại học Sư phạm TP.HCM

Chuyên ngành: Tâm lý học

Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý lâm sàng

Email: tra.ttt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. PHAN THỊ MAI QUYÊN

Nơi tốt nghiệp: Đại học Sư phạm TP.HCM

Chuyên ngành: Tâm lý học

Lĩnh vực nghiên cứu: Tham vấn tâm lý

Email: quyen.ptm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. VÕ THỊ THU HÀ

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học QG TP.HCM

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội

Email: ha.vtt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


BỘ MÔN ĐÔNG NAM Á HỌC

TS. ĐÀNG NĂNG HÒATrưởng Bộ môn

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM

Chuyên ngành: Dân tộc học

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa Chăm, Nhân học du lịch, Âm nhạc dân tộc học

Email: hoa.dn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


TS. PHAN VĂN DỐP

Nơi tốt nghiệp:

Chuyên ngành: Khoa học lịch sử

Lĩnh vực nghiên cứu: Dân tộc học

Email: phanvandop@yahoo.com

Lý lịch khoa học


TS. THÁI HUỲNH ANH CHI

Nơi tốt nghiệp:

Chuyên ngành: Địa lý

Lĩnh vực nghiên cứu:

Email:

Lý lịch khoa học


ThS. NGUYỄN THỊ KIM YẾN

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

Chuyên ngành: Văn hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa Việt Nam, Văn hóa Đông Nam Á, Tư duy phản biện

Email: yen.ntk@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. ĐẶNG THỊ QUỐC ANH ĐÀO

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

Chuyên ngành: Nhân học

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa tộc người, Nhân học du lịch

Email: dao.dtqa@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. NGUYỄN THỊ TÂM ANH

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

Chuyên ngành: Văn hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa Đông Nam Á, Văn hóa Ấn Độ, Văn hóa Khmer

Email: anh.ntt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. PHAN THỊ ANH THƯ

Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Coventry, Anh Quốc

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Quan hệ quốc tế

Email: thu.pta@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


ThS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Nơi tốt nghiệp: Đại học Muhammadiyah Malang, Indonesia

Chuyên ngành: Văn học và ngôn ngữ Indonesia

Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục, ngôn ngữ và văn học Indonesia

Email: hang.ngtt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học