CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XÃ HỘI HỌC
Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2021 trở về sau

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Ngành đào tạo:
Ngành đào tạo tiếng Anh:
Mã ngành:
Trình độ đào tạo:
Hình thức đào tạo:
Thời gian đào tạo:
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Văn bằng tốt nghiệp:

Xã hội học
Sociology
7310301
Đại học
Chính quy tập trung
4 năm
124 tín chỉ
Cử nhân


II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


III. SƠ ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH – DANH MỤC THAY THẾ TƯƠNG ĐƯƠNG