CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÂM LÝ HỌC

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Ngành đào tạo:
Ngành đào tạo tiếng Anh:
Mã ngành:
Trình độ đào tạo:
Hình thức đào tạo:
Thời gian đào tạo:
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Văn bằng tốt nghiệp:

Tâm lý học
Psychology
7310401
Đại học
Chính quy tập trung
4 năm
122 tín chỉ
Cử nhân


II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO