CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019 trở về sau

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Ngành đào tạo:
Ngành đào tạo tiếng Anh:
Mã ngành:
Trình độ đào tạo:
Hình thức đào tạo:
Thời gian đào tạo:
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Văn bằng tốt nghiệp:

Công tác xã hội
Social Work
7760101
Đại học
Chính quy tập trung
4 năm
125 tín chỉ
Cử nhân

II. CHUẨN ĐẦU RA