Hợp tác với doanh nghiệp

CSAGA – Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên

12/08/2022

Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA)

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính (CED)

20/03/2020

Tên đơn vị ký kết: Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính (CED) Thời gian hợp tác: Bắt đầu từ…

Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (TFCF)

04/03/2020

Tên đơn vị ký kết: Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families Thời gian hợp tác: bắt đầu từ 01/2020 Nội dung hợp…

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA

04/03/2020

Tên đơn vị ký kết: Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA Thời gian hợp tác: bắt đầu…